กฟภ. และ กฟน. เป็นหน่วยงานจัดหาและจัดจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้เข้าถึงบริการอย่างเพียงพอและทั่วถึงกันในทุกพื้นที่รับผิดชอบ และเนื่องจากการไฟฟ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินมาใช้ในการลงทุน

0
458

ขณะเดียวกันการไฟฟ้ายังมีหน้าที่ต้องนำส่งรายได้แผ่นดินให้กระทรวงการคลังทุกปี จึงจำเป็นที่ต้องประกอบกิจการให้มีรายได้เพียงพอที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้า

ซึ่ง การเรียกเก็บเงินค่าบริการ 38 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการอ่านและจดหน่วย การจัดทำระบบรับชำระเงินค่าไฟฟ้า การจัดทำและส่งบิลค่าไฟฟ้า นั่นเองครับ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/517139648496048:0