กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน นำโดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนกับ สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย (Thai Photovoltaic Industries Association : TPVA) นำโดย ศ.ดร.ดุสิต เครืองาม และคณะ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557

0
457

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315592125317469