กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน โดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ คุณมนูญ ศิริวรรณ ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ และ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร มาบรรยายในงานสัมมนา EDP Forum ครั้งที่ 1/2014 เรื่อง “Understand Thai Energy Sector” โดยมีการนำเสนอข้อเท็จจริงเรื่องพลังงานไทยและแนวทางการปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557

0
361