กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ได้รับเชิญจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปฎิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ (ลาดพร้าว) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557

0
347

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315462378663777:0