กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน โดยนายมนูญ ศิริวรรณ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ และ ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ ร่วมแถลงจุดยืนสนับสนุนกระทรวงพลังงาน เคารพการทำงานของฝ่ายบริหารในการนำร่างแก้ไข

0
376

พรบ.ปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ และ พรบ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี พร้อมชี้แจงข้อมูลด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศจากอดีตจนถึงปัจจุบันภายใต้ระบบสัมปทานที่ผ่านมา มีการลงทุนที่ใช้ในการสำรวจฯ ทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ 2 ล้านล้านบาท และรัฐมีรายได้ทางตรงกว่า 1.7 ล้านล้านบาท ที่นำไปพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน หากจะเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการที่มีการปรับปรุงมาโดยตลอด ควรดำเนินการด้วยความรอบคอบ ปรับปรุงปัญหา คงไว้ซึ่งองค์ประกอบที่เป็นส่วนดี และแสดงความเห็นเปรียบเทียบข้อเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการปิโตรเลียม จากทั้ง 4 ฝ่าย ในประเด็นหลักสำคัญที่เห็นว่ายังมีข้อบกพร่อง อาทิ การแบ่งปันผลผลิตและการจ้างผลิต การกำกับกิจการปิโตรเลียม การจัดตั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติ ค่าภาคหลวง ทิ้งท้ายขอให้กลุ่มต่างๆหยุดการกระทำที่เป็นการกดดันรัฐบาลและเคารพต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/428406147369399:0