กลุ่ม ERS ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ คุณบรรยง พงษ์พานิช คุณมนูญ ศิริวรรณ คุณอานิก อัมระนันทน์ คุณศิริวัฒน์ วิฑูรกิจวานิชย ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการปฏิรูปพลังงานอย่างยั่งยืน กับ TDRI หรือสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย นำโดย ดร.อัมมาร์ สยามวาลา ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม 2557

0
459

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315454618664553:0