กลุ่ม ERS โดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ คุณอานิก อัมระนันทน์ และดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ตอบข้อซักถามที่หนังสือพิมพ์มติชน เรื่องแนวทางปฏิรูปพลังงานอย่างยั่งยืน ช่วงสายของวันที่ 5 มิถุนายน 2557

0
450

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/photos/a.315445068665508/315456238664391/?type=3&theater