กลุ่ม ERS ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ คุณมนูญ ศิริวรรณ และคุณอานิก อัมระนันทน์ พบปะพูดคุยประเด็นพลังงานกับ ชมรมคอลัมนิสต์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

0
336

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/photos/a.315445068665508/315454905331191/?type=3&theater