กลุ่ม ERS แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) ช่วงเย็นวันที่ 5 มิถุนายน 2557

0
334

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315458935330788:0