กลุ่ม ERS โดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดร.คุรุจิต นาครทรรพ คุณมนูญ ศิริวรรณ และคุณอานิก อัมระนันทน์ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องพลังงานกับอดีตสมาชิกสมัชชาปฏิรูป ที่ สปพส. (สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557

0
425

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315464115330270:0