“การดำเนินการของโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำรินั้นล้วนแต่ยึดหลักความพอประมาณทั้งสิ้น”

0
324

“เศรษฐกิจพอเพียง” แนวพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานแก่พสกนิกร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข เพราะสามารถพึ่งพาตนเองได้ บนหลักของความ “มีเหตุผล”, “พอประมาณ” และ “มีภูมิคุ้มกัน”

ติดตามอ่านบทความได้ที่ http://bit.ly/2e6bEG2

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/547005175509495:0