การบริหารจัดการแปลงสัมปทานที่จะหมดอายุ เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของภาคประชาชน และเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่จะต้องทำให้สำเร็จ ภายใต้แผนการจัดหาก๊าซในระยะยาวที่ถูกนำมาเสนอในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น “ทิศทางพลังงานไทย” จัดโดยกระทรวงพลังงาน

0
370

ในแผนดังกล่าวนี้ รัฐจะต้องเร่งดำเนินการใน 4 เรื่อง คือ

(1) สำรวจหาแหล่งใหม่ๆ มาทดแทนแหล่งเก่าที่จะหมดไป

(2) หาแนวทางบริหารจัดการแปลงที่จะหมดอายุ

(3) เจรจาแก้ไขปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนเพื่อการพัฒนาปิโตรเลียมร่วมกัน

(4) ลดการใช้ก๊าซ โดยสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชนิดอื่นแทนก๊าซ

วันที่ 8 ตุลาคม 2557
ที่มา: http://bit.ly/1uZTNpg

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/308830372660311:0