“การปฏิรูปพลังงาน” ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระแสสังคมในการผลักดันการปฏิรูปประเทศ อย่างไรก็ตาม “กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วยทีมบุคคลากร หรือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การทำงานด้านพลังงานหรือการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นเวลายาวนาน

0
552

เห็นว่าการที่มีบุคคลอีกกลุ่มมีความพยายามเสนอข้อมูลพลังงาน บนพื้นฐานข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และ ไม่ถูกต้องนัก แม้อาจเป็นที่ถูกใจประชาชนเพราะมีลักษณะคล้ายนโยบายประชานิยม อาทิ นํ้ามันและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ราคาถูก การเก็บภาษีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้สูง หรือทวงคืน ปตท. มาเป็นของรัฐ เป็นต้น ซึ่งหากมีการนำไปปฏิบัติอาจสร้างความเสียหายอย่างมากแก่ประเทศโดยส่วนรวม แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าภาคพลังงานไม่มีปัญหา พวกเราเห็นว่ามีปัญหาหลายประการที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเร็วเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประเทศและประชาชนคนไทยในระยะยาว จึงได้รวมตัวกันขึ้น เพื่อจัดทำข้อเสนอนี้ต่อสาธารณชนทั่วไป โดยมีการเปิดตัวกลุ่มฯ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และได้มีข้อเสนอฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ทั้งนี้ข้อเสนอนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดๆ

Download เอกสารฉบับเต็มได้ที่ http://bit.ly/1t4WJM8

กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/314124095464272:0