การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในวันนี้ มีมติเห็นชอบแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าภาคใต้ตามแผน PDP 2015 รวมทั้งสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนผ่านโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ภาคใต้

0
379

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/606683512874994