คนไทยจ่ายค่าไฟฟ้าปีหนึ่งๆ เป็นหลายแสนล้านบาทเช่นในปี 2555 ใช้จ่ายถึงกว่า 500,000 ล้านบาท

0
391

ประเทศไทยใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเกือบทุกปี เพราะเมื่อคนมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะใช้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ศูนย์การค้าเปิดมากขึ้นก็ใช้ไฟฟ้าในการให้แสงสว่างและเปิดแอร์มากขึ้น โรงงานผลิตมากขึ้นทำให้ต้องใช้เครื่องยนต์เครื่องจักรที่อาศัยไฟฟ้ามากขึ้นด้วย

ใช้มากขึ้นก็ต้องผลิตมากขึ้นด้วย ซึ่งก็หมายความว่าต้องมีโรงไฟฟ้ามากขึ้น ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าก็ไม่ใช่เงินน้อยๆ ปีหนึ่งๆ ประเทศไทยต้องเพิ่มโรงไฟฟ้าขนาด 1,000 MW หนึ่งโรงเพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้น ถ้าเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงก็ต้องใช้เงินค่าก่อสร้างปีละตกประมาณ 3 ถึง 4 หมื่นล้านบาท เงินลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าว่ามากแล้ว แต่เงินที่ต้องใช้ในการซื้อเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้ายิ่งมากกว่าอีก ในปัจจุบันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามากที่สุดคือก๊าซธรรมชาติหากเราคำนวณต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เราจ่ายกันทุกวันนี้ จะพบว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของต้นทุนคือค่าเชื้อเพลิงซึ่งเป็นจำนวนเงินมากถึงร้อยละ 70 ของค่าไฟฟ้าทั้งหมด เพราะฉะนั้น ค่าไฟฟ้าจึงขึ้นอยู่กับราคาเชื้อเพลิงค่อนข้างมาก ในกรณีของไทยเชื้อเพลิงนี้ก็คือก๊าซธรรมชาติ

วันที่ 6 สิงหาคม 2557
ที่มา: http://bit.ly/1s7D8P8

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/307434392799909:0