คำถามจากผู้อ่าน

0
266

Q : เลิกให้สิทธิพิเศษปิโตรเคมี ใช้ก๊าซในอ่าวไทยต้องเสียภาษี – จ่ายกองทุนเท่ากับประชาชน

A : ปิโตรเคมีใช้ LPG เป็นวัตถุดิบครับ ไม่ได้เผาเป็นเชื้อเพลิง เหมือนครัวเรือนหรือโรงงานทั่วไป
– เชื้อเพลิง เข้าข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิต
– วัตถุดิบ ไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิต

หากวัตถุดิบต้องเสียภาษีสรรพสามิต ราคาสินค้าในขั้นต่อๆไปก็จะสูงขึ้น เพิ่มภาระต่อผู้บริโภค

ส่วนกองทุนน้ำมันก็ไม่ได้ชดเชยราคาให้ผู้ใช้ LPG เป็นวัตถุดิบ จึงไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนเหมือนผู้ใช้เชื้อเพลิง

ทั้งนี้การใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงเข้าข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิต เพราะเป็น “สินค้าที่ก่อให้เกิดภาระต่อรัฐบาลในการที่จะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้บริการผู้บริโภค” เช่น การสร้างถนนหนทางสำหรับการใช้เชื้อเพลิง หรือเป็น “สินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเชื้อเพลิงก็สร้างผลกระทบดังกล่าวด้วย

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/712736075603070