คำถามจากผู้อ่าน

0
306

Q : ก๊าซธรรมชาติ 1 กิโลกรัม ผลิตไฟฟ้าได้กี่หน่วยครับ ?

A : ก๊าซธรรมชาติ 1 กิโลกรัมให้ค่าความร้อนเฉลี่ย 42,710 BTU ซึ่งโรงไฟฟ้าก๊าซฯแต่ละแห่งมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน 
แต่การศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 50% หรือ ใช้พลังงานเฉลี่ย 6,824 BTU ในการผลิตไฟฟ้า 1 หน่วย (3,412 BTU)

ดังนั้น ก๊าซธรรมชาติ 1 กิโลกรัม จึงผลิตไฟฟ้าได้ ~6.25 หน่วยครับ