คำถามจากผู้อ่าน

0
278

Q : เรามีน้ำมันที่ขุดได้เองเท่าไร ?
ข้อมูลไม่มีใครยืนยันเลย ฝั่งหนึ่งบอกมาก อีกฝั่งบอกน้อย
.
A : ข้อมูลของรัฐยืนยันว่าในปี 2560 ไทยผลิตน้ำมันเองได้เพียง
140,000 บาเรล/วัน ซึ่งดูมากโข…เทียบกับ 20 ปีก่อน

แต่ดูน้อยมาก…เทียบกับการใช้ปัจจุบันที่ 900,000 บาเรล/วัน

อนึ่ง…ข้อมูลของรัฐดังกล่าวสามารถหาดูได้จาก
http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-petroleum?orders%5BpublishUp%5D=publishUp&issearch=1