คำว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖

0
2012

ซึ่งถือมีความสำคัญยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญถึง ๓ เหตุการณ์ในวันเดียวแต่ต่างศกกัน คือ
๑. วันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ
๒.วันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และ
๓. วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน

อนึ่ง ในปี ๒๕๔๒ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day ตามคำเรียกของชาวศรีลังกา

ขอบคุณภาพจาก : f.ptcdn.info

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/645540952322583:0