คุณถามเราตอบ

0
335

Q : ทำไมเจ้าของที่ดินไม่ได้เงินซักตัง
จากสัมปทานการขุดเจาะน้ำมันบนบก ?

A : กฏหมายไทยกำหนดให้ทรัพยากรใต้ดินเป็นของรัฐ โดยรัฐจะเก็บค่าภาคหลวงและภาษีต่างๆ และจัดสรร 60%* ของค่าภาคหลวงให้ อบต. และ อบจ. นอกจากนั้นผู้ผลิตมักต้องซื้อหรือเช่าที่ดินส่วนหนึ่งจากเจ้าของเพื่อขุดเจาะและผลิต รวมทั้งเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่

*20% ให้ อบต./เทศบาล ในพื้นที่ผลิต
10% ให้ อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดนั้น
10% ให้ อบต./เทศบาลที่เหลือทั่วประเทศ
20% ให้ อบจ.ของพื้นที่ผลิต

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/645116449031700:0