คุณมนูญ ศิริวรรณ ได้รับเกียรติไปบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการพลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศ” ในการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 37 ณ หอประชุมพิบูลสงคราม สถาบันวิชาป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 58 ที่ผ่านมา

0
328

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/433789860164361:0