คุณอานิก อัมระนันทน์ เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ‘อุตสาหกรรมพลังงานไทย’ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

0
411

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/451157045094309:0