ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์และคุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สภาวะแวดล้อมโลกและความมั่นคงด้านพลังงาน” ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปวอ. รุ่นที่ 58 ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

0
377

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/461890767354270:0