ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มปฏิรูปพลังงานไทยเพื่อความยั่งยืน (ERS) ได้ให้แนวทางการปฏิรูปพลังงานว่าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง และต้องมีความโปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

0
546

ในวันงานครบรอบ 1 ปี ERS ดร.ปิยสวัสดิ์ ได้ให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการแหล่งสัมปทานที่กำลังจะหมดอายุลง ซึ่งหากรัฐไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า ประเทศจะสูญเสียการผลิตจำนวนมหาศาล ทำให้ต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ที่มีราคาแพงกว่าเข้ามาทดแทน ซึ่งจะทำให้เกิดความสูญเสียทั้งรายได้รัฐ เสียค่าใช้จ่ายก๊าซที่สูงขึ้น และค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/367515616791786:0