พลังงานหมุนเวียนเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

0
1604
พลังงานหมุนเวียนเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และกำลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะการพัฒนาทางเทคโนโลยีทำให้ต้นทุนต่ำลง ทุกประเทศรวมทั้งไทยต้องร่วมมือกันรักษาอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกินกว่า 1.5-2.0 องศาเซลเซียส เมื่อ 28 ตุลาคม 2563 ERS ได้เสนอแนวทางในส่วนของประเทศไทย อาทิ
.
— กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อพลังงานโดยรวม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็น 0 (Carbon Neutral) ภายในปี ค.ศ.2050 โดยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด รวมทั้งนำระบบ Carbon Tax/Carbon Pricing มาใช้
.
— ให้ความสำคัญแก่พลังงานหมุนเวียนจากวัตถุดิบในประเทศโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนที่ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ และเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบอื่น ๆ ด้วย
.
— เร่งดำเนินการพัฒนาขยะเป็นพลังงานทั่วทุกภูมิภาค ส่งเสริมการแยกขยะ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ส่งเสริมการผลิต RDF (Refuse-derived fuel) โดยทั่วไป ซึ่งจะช่วยเป็นแรงผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะในชุมชน โดยรัฐควรใช้มาตรการกฎหมายบังคับให้นำขยะไปใช้เป็นพลังงาน ควบคู่กับมาตรการทางเศรษฐศาสตร์สร้างแรงจูงใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการขยะมีส่วนร่วมในการลงทุนหรือดำเนินธุรกิจร่วมกับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ
.
— ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าทั้ง BEV และ Fuel Cell พร้อมทั้งมีการประเมินผลกระทบของประเทศในทุกมิติ และมีแผนที่ชัดเจนสำหรับช่วงเปลี่ยนผ่าน ทั้งนี้ ยานยนต์ไฟฟ้าจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มากจริง ก็ต่อเมื่อไฟฟ้าที่ชาร์จนั้นผลิตมาจากพลังงานหมุนเวียน
.
— การเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนควรผ่านระบบการประมูลโดยมีต้นทุนผันแปรของโรงไฟฟ้าหลักเป็นเพดาน เพื่อให้ได้ต้นทุนค่าไฟที่ตำ่ที่สุด และสอดคล้องกับแนวโน้มต้นทุนการผลิตที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
.
ทั้งนี้ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ Net Metering เพราะนอกจากล้าสมัยแล้ว เป็นการทำให้ผู้บริโภคทั่วไปต้องรับภาระค่าไฟที่มากขึ้น เพราะถึงแม้เจ้าของ solar rooftop ได้เงินมากขึ้น แต่จะไปเพิ่มภาระผู้ใช้ไฟอื่นๆ เพราะทำให้ต้นทุนรวมของการจัดหาไฟฟ้าเข้าระบบสูงขึ้น ซึ่งก็จะผ่านส่งไปยังผู้บริโภคไฟโดยรวมค่ะ
.
ℹ️ อ่านข้อเสนอการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ได้ที่แนวทาง ERS ฉบับเต็มได้ที่ http://bit.ly/2HYWRjR