“มา อนุสฺสวเนน มา อิติกิราย” หรือ “#อย่าเพิ่งเชื่อโดยฟังตามกันมา #อย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวเล่าลือ” สองในแปดข้อจากกาลามสูตร หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อให้ประชาชนได้มีสติในการคิดพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่ได้รับรู้มา

0
773

“อินเตอร์เน็ต” เป็นสื่อที่แพร่กระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว การเชื่อข้อมูล “เขาเล่าว่า” อาจทำให้เราได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง #เพราะฉะนั้นการสืบค้นหาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือถึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/448899158653431:0