รักษ์โลก เริ่มต้นง่ายๆที่ตัวเองด้วยการ คิดใหม่ ทำใหม่ตามหลัก 10R ?

0
3229

?Reuse : หมุนเวียน นำสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่

?Repair : ซ่อมแซมครื่องใช้ที่สึกหรอให้สามารถใช้ประโยชน์ได้

?Reduce : ทะนุถนอม บำรุงรักษา ให้ใช้ได้นานที่สุด

?Reject : งดใช้สิ่งที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

?Recycle : หมุนเวียนสิ่งที่ไม่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่เพื่อให้นำกลับมาใช้ได้อีก

?Refill : เลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถเติมลงในภาชนะเติมได้

?Return : ใช้สิ่งที่สามารถนำชิ้นส่วนมาแลกใหม่ได้

?Renew : หมุนเวียนวัตถุดิบ เช่น การทำปุ๋ยจุลินทรีย์ ปุ๋ยหมัก

?Refuse : ปฏิเสธของใช้ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

?Rethink : คิดใหม่ เปลี่ยนวิธีคิด จากความคิดเดิม ที่ก่อเกิดปัญหา กลับมาคิดใหม่ เป็นความคิดที่สร้างสรรค์

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/663678600508818:0