“รัฐธรรมนูญ ถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ”

0
304

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 มีบุคคลคณะหนึ่งทั้งทหารบก ทหารเรือและพลเรือน เรียกตนเองว่า “คณะราษฎร” รวมตัวกันเข้ายึดอำนาจการปกครองจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ และได้อัญเชิญพระองค์เสวยราชย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินและอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานพระราชหัตถเลขา ถึงผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารว่า ทรงเห็นแก่ความเรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชน ไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงใดๆ แต่อันที่จริงได้มีพระราชดำริเรื่องนี้ไว้ก่อนอยู่แล้ว
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวให้ใช้ไปก่อน ขณะเดียวกัน ก็โปรดให้ตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรควบคู่ไปด้วย กระทั่ง วันที่ 10 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนชาวไทย และให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญฉบับแรกแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย
หลังจากนั้นเป็นต้นมา จึงกำหนดให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันระลึกถึงเหตุการณ์ พระราชทานรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพจาก : aromklon.com

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/574071796136166:0