วันนี้ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับ #วันมาฆะบูชา พระพุทธเจ้าทรงแสดง #โอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา หนึ่งในหัวใจพระพุทธศาสนา นั้นคือการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว คิดดี มีสติ ทำดี พูดดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งกาย วาจา จิต ไม่ปล่อยตนให้ไหลไปกับกระแสแห่งอารมณ์ ความลวงยั่วยุ และสิ่งที่ผิดไร้ซึ่งข้อมูลหลักฐานที่อ้างอิงจากข้อเท็จจริง

0
440

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/453226174887396:0