วันนี้ วันอาสาฬหบูชา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมน้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ชะล้างจิตใจให้ผ่องใส และมีสติอยู่ตลอดเวลา

0
332

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลก โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เกิดมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ โดยพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันนั้น เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มีใจความสำคัญ คือ ให้เดินทางสายกลาง รู้แจ้ง เห็นจริง ฟังความรอบด้าน ก่อนตัดสินใจทุกครั้ง รวมถึง อริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรจ มรรค

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/507624276114252:0