สถานการณ์ราคาน้ำมันประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

0
596

แม้ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละประเทศจะมีต้นทุนราคาเนื้อน้ำมันไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ด้วยนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศ ส่งผลให้โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงแตกต่างกัน อาทิ นโยบายการจัดเก็บภาษีต่างๆ ทั้งภาษีสรรพสามิต ภาษีกองทุนต่างๆ นโยบายการส่งเสริมพลังงานทดแทน รวมถึงนโยบายการอุดหนุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงบางประเภทด้วย

#สนพ
#ราคาน้ำมันอาเซียน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/710354425841235