สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) ได้จัด “Dinner Talk ปฏิรูปพลังงานไทย” กับกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน โดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ คุณมนูญ ศิริวรรณ และ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร เมื่อเย็นวันที่ 27 มิถุนายน 2557

0
308

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ :

https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315462385330443:0