สมาชิกกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ได้รับเชิญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาวิศวกรรมเคมี ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน 2557

0
319

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315611078648907