สวัสดีปีใหม่ 2564 หลังสื่อสารต่อเนื่อง 6 ปี ERS จะไม่เน้น Facebook แล้ว แต่ยังดำเนินกิจกรรมด้านอื่นต่อไป

0
424
เกือบ 7 ปีที่ผ่านมา จากจุดเริ่มต้นที่กลุ่ม ERS ได้เปิดเพจ Facebook เพื่อมุ่งหวังที่จะสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ด้านพลังงาน และนำเสนอแนวทางปฏิรูปพลังงานอย่างยั่งยืน
.
เราได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าสังคมได้เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจเรื่องพลังงานตามข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นพอสมควรแล้ว ทั้งยังรับทราบและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ถูกต้องได้กว้างขวางขึ้น และมีการถกเถียงด้วยความเข้าใจอันคลาดเคลื่อนน้อยลงระดับหนึ่ง
.
ในปี 2564 นี้ กลุ่ม ERS จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม โดยไม่เน้นการสื่อสารผ่านทาง Facebook Page อย่างไรก็ตาม กลุ่ม ERS ยังมีช่องทางเว็บไซต์ www.ers.or.th ให้สาธารณชนได้สืบค้นข้อมูลและบทความด้านพลังงานที่น่าสนใจ รวมถึงจะยังคงดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเป็นระยะ ๆ ต่อไป ภายใต้เจตนารมณ์ที่จะยืนหยัดปฏิรูปพลังงานไปสู่ความยั่งยืน
.
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังและร่วมสร้างความเข้าใจตลอดมา
เราหวังว่า ท่านจะยังคงร่วมกันส่งเสริมนโยบายพลังงานไทยให้ไปในแนวทางที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง และรักษาสภาพแวดล้อมโลกให้เราทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
.
ฉลองปีใหม่ แบบ Social Distancing ร่วมกันควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยการใส่หน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่างทางสังคม และอย่าลืมรักษาสุขภาพของท่านด้วย ✨
.
กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน-ERS