สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. …. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฏหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ

0
495

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ที่ http://www.eppo.go.th

ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 มิถุนายน 2560

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/645551102321568:0