หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำสอนที่เรียบง่าย เพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และรอดพ้นจากวิกฤติ

0
414

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย โดยสามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าในยามที่เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ หรือในภาวะปกติ เพื่อให้รอดพ้นวิกฤติและดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ และภายใต้กระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/716976691845675