“หอการค้า” ห่วงพลังงานขาด หนุนสัมปทานปิโตรเลียมรอบ 21 สรุปข้อเสนอแนะของภาคเอกชนจากการเสวนา “ผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชนจากราคาพลังงานที่ผันผวน”

0
474

1. หอการค้าไทยให้ความสำคัญด้านความมั่นคงด้านพลังงาน โดยมีการจัดหาพลังงานให้เพียงพอและมีราคาที่จูงใจและแข่งขันได้
2. เน้นย้ำให้เห็นความจำเป็นต้องประหยัดพลังงานเพื่อให้เกิดผลในด้านการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบ (Competitiveness) ในด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะลดผลกระทบต่อก๊าชเรือนกระจกและการกีดกันทางการค้า
3. ให้รัฐมีทิศทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดการกระจายความมั่งคั่งไปสู่ภาคใหญ่ของประเทศ คือ ภาคเกษตรกรรม
4. หอการค้าไทยจะเป็นเวทีให้ความรู้แก่สาธารณะโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/331404323736249:0