หัวข้อหนึ่งที่มีการพูดถึงในการปฏิรูปพลังงานก็คือโครงสร้างราคาพลังงานบ้านเรามีการบิดเบือนตั้งราคาไม่เป็นธรรม ทำให้ราคาน้ำมันแพงเกินไป ซึ่งก็เป็นจริงในบางเรื่อง แต่บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ผู้พูดพยายามจะสร้างภาพให้เห็นว่าประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบโดยไม่เป็นธรรม

0
408

หนึ่งในข้อกล่าวหานี้ก็คือ ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นฯได้ถูกกำหนดโดยมติคณะรัฐมนตรีให้อ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์+ค่าพรีเมียมต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยค่าขนส่งจากสิงคโปร์มาไทย+ค่าประกัน+ค่าน้ำมันสูญหาย+ค่าปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน และค่าสำรองน้ำมันตามกฎหมาย

โดยกลุ่มฯที่คัดค้านระบุว่า ค่าพรีเมียมดังกล่าวนั้นเป็นค่าใช้จ่ายเทียมที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง เพราะไทยไม่ได้นำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากสิงคโปร์ แต่นำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางมากลั่นเอง ดังนั้น ถ้าจะอ้างอิงราคาน้ำมันตลาดสิงคโปร์ก็ควรอ้างอิงแค่ราคาสิงคโปร์ (MOPS) เท่านั้น ไม่ควรบวกค่าพรีเมียมต่างๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเทียมเข้าไปด้วย เพราะจะทำให้ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นของไทยสูงกว่าที่ควรจะเป็น

วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
ที่มา: http://bit.ly/1qMBHSZ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/303510466525635:0