เงินที่ใช้อุดหนุนราคาน้ำมัน เป็นเงินของประชาชนจริงหรือ?

0
238

“เงินที่ใช้อุดหนุนราคาน้ำมัน เป็นเงินของประชาชนจริงหรือ?”

ผู้ถามเข้าใจถูกแล้วว่าราคาน้ำมันขายปลีกนั้นมีการอุดหนุนให้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นหากสะท้อนกลไกตลาดล้วนๆ ความจริงการอุดหนุนนี้เกิดขึ้นจากนโยบายรัฐที่จะลดผลกระทบของประชาชนเวลาที่ราคาน้ำมันในตลาดขึ้นเร็วหรือสูงมาก รัฐก็คือกลไกส่วนกลางที่ทำหน้าที่แทนประชาชนนั่นเอง เก็บเงินจากประชาชนในภาคส่วนต่างๆเข้ามาแล้วก็ไปใช้จ่ายเพื่อประชาชนในรูปแบบต่างๆ
นอกจากเงินกองทุนน้ำมัน ที่เก็บจากผู้ใช้น้ำมันแล้วบางครั้งรัฐยัง “ใช้ภาษี” (สรรพสามิต) มาอุดหนุนราคาอีกด้วย

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/520005554876124:0