เราเชื่อว่าข้อเสนอของ “กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน” จะทำให้ผู้ใช้พลังงานไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้จำหน่ายพลังงานและได้ซื้อพลังงานในราคาที่เป็นธรรมแม้ว่าราคาพลังงานบางประเภทจะมีราคาสูงขึ้น เช่นดีเซลและ NGV แต่ราคาพลังงานบางประเภทก็จะลดลง เช่นเบนซินและแก๊สโซฮอล์

0
345

ซึ่งจะมีความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้พลังงานมากขึ้น อีกทั้งจะทำให้รัฐมีรายได้จากการพัฒนาและการใช้พลังงานสูงขึ้นซึ่งสามารถนำไปพัฒนาประเทศได้มากขึ้น เช่น การพัฒนาระบบขนส่งทางราง เป็นต้น ประเทศไทยจะมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ มีการจัดหาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากรพลังงานในประเทศ มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันช่วยทำให้การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในโลกที่มีปริมาณจำกัด อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างความพร้อมต่อมาตรการบังคับในระดับสากลในอนาคตอันใกล้นี้

วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
ที่มา http://bit.ly/1mwZlRF

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/299607710249244:0