เรื่องจริงสัมปทานปิโตรเลียมไทย หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมรัฐไม่ทำเสียเอง….ในอดีตรัฐเคยลงทุนทำเองมาแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากขาดความรู้ ขาดเทคโนโลยีและแหล่งเงินทุนสัมปทานปิโตรเลียม ต่างจากสัมปทานอื่นๆ

0
456

เช่น สัมปทานป่าไม้ สัมปทานเดินรถฯ ตรงที่รัฐไม่ได้รับประกันว่า สัมปทานที่ออกให้ไปนั้น มีทรัพยากรปิโตรเลียมอยู่จริงหรือสามารถนำมาบริหารจัดการหรือทำประโยชน์ได้เลย ตรงกันข้าม ผู้รับสัมปทานจะต้องลงทุนสำรวจหาปิโตรเลียมโดยแบกรับความเสี่ยงฝ่ายเดียว ในกรณีที่สำรวจพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ ก่อนการพัฒนาและผลิตฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน และจะต้องทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน จึงจะทำการผลิตได้

วันที่ 25 มิถุนายน 2557
ที่มา : http://bit.ly/1z1cgQO

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/301994523343896:0