เรื่องพลังงานเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน มาฟังทัศนะของคุณมนู เลียวไพโรจน์ อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหนึ่งในสมาชิกกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน (ERS) ในเรื่องที่รัฐควรส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน

0
602

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/367971363412878:0