แนวทางการปรับโครงสร้างราคา LPG ตามมติที่ประชุม กบง. เห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคา LPG ณ โรงกลั่น โดยใช้ต้นทุนจากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหาเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ตามปริมาณการผลิตและจัดหา (LPG Pool) ส่งผลให้โครงสร้างราคา LPG และราคาขายปลีก LPG มีการเปลี่ยนแแปลงดังนี้

0
788

ท่านสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่
http://www.eppo.go.th/nepc/index.html

ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลมติ กพช. / กบง.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/415795268630487