คุณถามเราตอบ

0
293

Q : ระบบขนส่งสาธารณะ ช่วยทำให้มันดีเสียก่อน!

A : เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า รัฐต้องปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ
ให้สะดวกสบายกว่านี้ เพราะประหยัดพลังงานกว่า
การใช้รถยนต์ส่วนตัว และช่วยลดมลพิษ ให้ประชาชนทุกคน

นี่คือหนึ่งในแนวทางปฏิรูปพลังงานของ ERS
“ปฎิรูประบบขนส่งมวลชน ระบบรางและระบบผังเมือง รวมทั้งการบูรณาการระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้พลังงานในสาขาขนส่งมีประสิทธิภาพและมีลดต้นทุนพลังงานของประเทศในระยะยาว”
(เอกสาร แนวทางปฏิรูปเพื่อความยั่งยืน, 10 กันยายน 2557)

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/582559775287368:0