ไม่ควร! ชดเชยน้ำมัน E20,85 ?

0
377

Q : ไม่ควร! ชดเชยน้ำมัน E20,85 นี่ล่ะ! ทำให้น้ำมันแพง !!!
สนับสนุนเกษตรกร หรือ แสวงประโยชน์กลุ่มทุนฯ ???

A : นโยบายรัฐต้องการสนับสนุนเกษตรกรครับ แต่รัฐ ควรปรับปรุงโครงสร้างให้ราคาเอทานอลแข่งขันได้มากกว่านี้
โรงกลั่นน้ำมันเป็นผู้ซื้อเอทานอล :
– ไม่ได้ประโยชน์จากการกำหนดราคา
– ยิ่งใช้เอทานอลมาก ก็ยิ่งขายน้ำมันได้น้อย