?️ หลายปีที่ผ่านมา ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งทั่วโลกขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากนโยบายของภาครัฐในหลายประเทศ แต่ประเด็นสำคัญที่จะมีนัยต่อทิศทางการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในระยะต่อไป คือ ความยั่งยืน โดยเฉพาะความทับซ้อนของการใช้ทรัพยากรระหว่างภาคอาหารและภาคพลังงาน อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากพืชอาหารยังคงเป็นนโยบายที่เหมาะสมสำหรับไทย เนื่องจากมีภาคเกษตรที่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้เพียงพอต่อความต้องการใช้และยังไม่มีความกังวลด้านความมั่นคงทางอาหาร

0
330

?️ ติดตามอ่านได้ที่ : www.scbeic.com/th/detail/product/5063

? ทิศทางประเทศไทย : อนาคตของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ

? หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ; วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

? บทความโดย ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์

?️ ภาพจาก : www.euractiv.com

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/930096140533728