Dinner Talk 3 ปี ERS เสวนา : อนาคตพลังงานไทยจะ “รุ่ง” หรือ “ร่วง”

0
289

“ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ไม่เหมาะสมกับบริบทของการลงทุนสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยที่มิได้มีปิโตรเลียมมากมายนัก เพราะเป็นระบบที่เพิ่มขั้นตอนการอนุญาตและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่มากกว่าในระบบสัมปทาน นำไปสู่ความล่าช้าในการตัดสินใจ ความอ่อนประสิทธิภาพ และความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลของการต้องผ่าน “โต๊ะ” จำนวนมาก”

ดร.คุรุจิต นาครทรรพ – สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/658567567686588:0