Dinner Talk 3 ปี ERS เสวนา : อนาคตพลังงานไทยจะ “รุ่ง” หรือ “ร่วง”

0
293

“ไทยควรส่งเสริมให้มีการติดตั้ง Solar Rooftop อย่างกว้างขวาง โดยรัฐไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินอุดหนุน เพียงขจัดอุปสรรคด้านกฎเกณฑ์และการขออนุญาตต่างๆ ออกไป เพื่อให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้จากพลังงานหมุนเวียน ก็จะสามารถลดการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้ระดับหนึ่ง”

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ – ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ERS

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/656672707876074:0