Dinner Talk 3 ปี ERS เสวนา : อนาคตพลังงานไทยจะ “รุ่ง” หรือ “ร่วง”

0
348

“รัฐควรอุดหนุนพลังงานหมุนเวียนเฉพาะช่วงเริ่มต้น
เมื่อต้นทุนลดต่ำลงจนสามารถแข่งขันกับพลังงานจากฟอสซิลได้แล้ว ก็ควรเลิกจ่ายเงินอุดหนุน”

ดร.คุรุจิต นาครทรรพ – ประธานคณะกรรมาธิการ สปท. ด้านพลังงาน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/661878674022144:0