ERS ร่วมเวทีสร้างความปรองดอง

0
344

คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต และคุณอานิก อัมระนันท์ เป็นตัวแทนกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ( ERS ) ร่วมให้ความเห็นด้านพลังงานและในประเด็นสาธารณะอื่นๆ รวมถึง สนับสนุนโครงการ EITI ให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเด็นด้านพลังงานมีความโปร่งใสและประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้น ในการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/641957862680892:0